Рецензування

 

Рецензування

ПОРЯДОК рецензування рукописів, направлених до редакції наукового альманаху “АРТ-платФОРМА”.

Процес аналізу наукових статей орієнтований на виявлення ступеня їх цінності, оригінальності, актуальності та наукової доцільності і базується на досвіді роботи провідних міжнародних наукових видань, на підвищенні рівня якості друкованих матеріалів.

Завдання рецензування полягають у перевірці:

загального наукового рівня статті, актуальності дослідження, наявності в ній наукової новизни;

якості та доречності смислового наповнення, чіткості при структуризації статті;

правильності використання професійної термінології, понятійного апарату тощо.;

наявності плагіату.

У збірнику дотримані правила двостороннього "сліпого" (анонімного) рецензування: Авторам не повідомляються імена Рецензентів, Рецензентам не повідомляються імена Авторів (ні до, ні після опублікування статті, якщо вона прийнята до друку). Взаємодія рецензентів і авторів здійснюється тільки через уповноважених членів редакції.

Рецензії пред'являються тільки уповноваженим Членам редколегії збірника і Автору, а в окремих випадках – членам Міжнародної редакційної ради.

Терміни рецензування визначаються черговістю та кількістю поданих до редакції рукописів.

Позитивні рецензії, що підтверджують можливість прийняття статей до друку, оголошуються на засіданнях Міжнародної редакційної ради та редколегії.

Строки розгляду Рецензентом статті - з дня отримання ним статті для рецензування-до трьох місяців.

 

ПОРЯДОК РОБОТИ З РУКОПИСАМИ

Статті, які не відповідають проблематиці альманаху, оформлені не за вимогами, до розгляду не приймаються;

всі статті перед початком розгляду редколегією і передачі рецензентам перевіряються на наявність плагіату;

статті, що надходять до редакції, проходять первинний контроль їх відповідності профілю альманаху, правильності структурування та оформлення згідно з вимогами до оформлення статей;

первинна Експертна оцінка наукової статті здійснюється головним Редактором або заступником головного Редактора;

всі рукописи направляються двом Рецензентам, виходячи з профілю їх досліджень. Призначає рецензентів головний Редактор або заступник головного Редактора за його згодою;

рецензування проводиться конфіденційно за принципом double-blind (двостороння «сліпа» взаємодія, коли ні Автор, ні Рецензент не знають один одного). Комунікація між Автором і Рецензентами відбувається віртуально (за допомогою заступника головного Редактора або Відповідального секретаря альманаху);

для аналізу статей в якості Рецензентів запрошуються вітчизняні та зарубіжні висококваліфіковані фахівці (доктори наук, професори), які володіють необхідними знаннями, мають досвід наукової, аналітичної та експертної роботи з цього наукового напрямку; мають публікації, що відповідають науковому профілю видання), мають публікації у виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, та/або в зарубіжних виданнях, які входять до наукометричних баз Web of Science Core Collection та/або Scopus; мають бездоганну репутацію в науковому співтоваристві;

Рецензент надає редколегії висновок про доречність або недоречність публікації статті. У разі відхилення статті Автор отримує від редколегії мотивовану відмову, засновану на думці рецензентів, рішенні редколегії. У разі виявлення плагіату Автору повідомляється про наявність запозичень і за запитом надається протокол перевірки на плагіат. Редколегія не надає Авторам відомості про осіб рецензентів, програмне забезпечення, за допомогою якого здійснюється перевірка на наявність запозичень, не оприлюднюється робоча інформація засідань редколегії. Ця інформація з міркувань етики та з метою запобігання виникненню конфлікту інтересів є внутрішньою;

Редакція електронною поштою надсилає Автору рішення; рішення можуть бути наступними:

1) рекомендується до друку в поданому автором варіанті;

2) рекомендується до друку після внесення автором змін з урахуванням зауважень і пропозицій редколегії та рецензента;

3) необхідне додаткове рецензування іншим рецензентом після доопрацювання автором статті з урахуванням зауважень і пропозицій, викладених попереднім рецензентом;

4) відхилити статтю;

якщо прийнято рішення про необхідність доопрацювати статтю, рукопис надсилається Автору для надання оновленого варіанту. У разі незгоди Автора з положеннями рецензії він може аргументовано відмовитися вносити корективи, повідомити редколегію про своє рішення і навести аргументи. Редколегія розглядає надані аргументи, у разі,якщо вони визнаються вагомими, стаття повторно надсилається на рецензування іншим Рецензентам. Якщо редколегія не розділить думку Автора про зауваження рецензентів, стаття буде відхилена у зв'язку з відмовою Автора виконувати рішення редколегії та рецензентів;

остаточне рішення можливості опублікування статті, яка підлягала додатковому або повторному рецензуванню, приймається головним Редактором (або, за його дорученням – заступником головного Редактора,) після отримання рішення про допуск статті до опублікування редколегія сповіщає про це її Автора і повідомляє про можливий термін виходу публікації;

редколегія залишає за собою право наукового та літературного редагування змісту статті за погодженням з її Автором. Незначні виправлення пунктуаційно-граматичного, стилістичного або формально-технічного характеру, які не впливають на смислове наповнення статті, вносяться без узгодження з Автором. При необхідності з'ясування окремих питань рукопис повертається Автору для схвалення.

 

Мотиви відмови в опублікуванні статті

Підставами для відхилення статті можуть бути наступні причини:

при перевірці рукопису статті виявлено плагіат;

стаття не відповідає профілю альманаху;

не враховано зауваження та побажання рецензентів з дискусійних питань;

редакційною колегією на підставі експертної оцінки двох рецензентів прийнято рішення про повернення Автору рукопису без права повторного подання її до редакції;

не витримані технічні вимоги до оформлення статей;

не дотримана структура статті, відсутні будь-які з обов'язкових елементів, надано переклад на іноземну мову низької якості, текст містить багато орфографічних помилок і друкарських помилок.