Для авторів

Шановні автори!

 

Звертаємо Вашу увагу, що в альманах приймаються для розгляду і подальшого double-blind (подвійного «сліпого» (анонімного) рецензування) тільки ті статті, які є самостійними науковими дослідженнями, що не містять плагіат, не публікувалися раніше і не знаходяться на розгляді в інших виданнях.

 

За умовами редакційної політики альманаху автор / співавтори можуть опублікувати тільки одну статтю в поточному випуску!

 

Приймаються до розгляду статті не більше п'яти співавторів.

 

Умови прийому та опублікування статті:

 

стаття подається українською, англійською, польською або французькою мовою. Прохання до авторів: стежити за якістю перекладу. Автоматизований переклад не допускається!

 

Рукописи проходять незалежне "сліпе" рецензування.

 

Черговість публікації статей визначається реєстраційною датою їх надходження до редакції. Роботи, присвячені особливо актуальним проблемам науки, а також містять принципово нову інформацію, можуть, за рішенням редакційної колегії, бути опубліковані позачергово.

 

Оформлення рукописів статей.

Стаття повинна містити наступні елементи:

вступ;

постановку проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими і практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочато вирішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;

формулювання цілей статті;

виклад основного матеріалу дослідження;

висновки з дослідження та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.

 

Список використаних джерел оформляється за стилем АРА. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку. Небажані посилання на словникові видання та праці навчально-методичного характеру (методичні вказівки, посібники, підручники), самоцитування.

 

Приклад оформлення бібліографії: Степовик Д. Духовні скарби України. Київ: Веселка, 1990. 192 с.

Після списку літератури надається його транслітерований латиницею варіант (References). Зразок оформлення:Stepovyk, D. (1990). Dukhovni skarby Ukrayiny [Spiritual treasures of Ukraine]. Kyyiv: Veselka [in Ukrainian].

Технічне оформлення:

обсяг статті - від 0,5 до 1 авт.арк. (20000-40000 знаків);

Робочі мови-українська, англійська, польська, французька;

текст подається в текстовому редакторі МЅ Word OC Windows через інтервал 1,5, шрифт Таймс New Romаn, кегль 14, абзац 1,25 см, поля - 2 см;

По лівому краю:

 

Шифр УДК;

По правому краю:

Ім'я та прізвище автора (ів) (укр. та англ. мовами);

Вчене звання, вчений ступінь, посада, ORCID (укр. та англ. мовами);

Місце роботи (укр. та англ. мовами);

Назва статті (укр. та англ. мовами);

 

По ширині:

Анотація українською мовою (1800 знаків без пробілів);

Анотація англійською мовою (1800 знаків без пробілів);

Ключові слова українською мовою (7-10 слів);

Ключові слова англійською мовою (7-10 слів);

Текст статті;

Література;

References.

Цитування оформляється за принципом: [34, с.23]. Ілюстрації даються тільки в разі необхідності.

 

Умови отримання авторського примірника збірника 

Автор може отримати друковану версію збірника. Вона може бути відправлена поштою. Поштові витрати лежать на авторах. ПДФ-версія збірника надається авторам безкоштовно.

 

Положення про конфіденційність

Рецензенти забезпечують права авторів, що стосуються збереження конфіденційності (нерозголошення особистих і наукових відомостей у ході рецензування рукописів). Рецензенти також користуються правом на конфіденційність. Редакція не розголошує жодної інформації щодо рукописів (включаючи їх: отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику рецензентів або остаточне рішення) іншим особам, крім авторів і рецензентів. Це включає і запити на використання матеріалів для законних професійних і наукових дій.

Рукописи, які передаються на експертизу, є привілейованою і приватною власністю авторів. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів, забороняється передавати їх іншим особам. Редакція не зберігає копії відхилених рукописів.

Коментарі рецензентів не публікуються і не оприлюднюються.

Автори повинні ознайомитися з інформацією про політику конфіденційності альманаху до того, як подати рукопис, щоб знати, що рецензії є анонімними. Рецензентам і авторам повідомляють про остаточне рішення редколегії і редактора прийняти або відхилити рукопис.