Для авторів

Шановні автори!

 

Звертаємо Вашу увагу, що в альманах приймаються для розгляду і подальшого double-blind (подвійного «сліпого» (анонімного) рецензування) тільки ті статті, які є самостійними науковими дослідженнями, що не містять плагіат, не публікувалися раніше і не знаходяться на розгляді в інших виданнях.

 

За умовами редакційної політики альманаху автор / співавтори можуть опублікувати тільки одну статтю в поточному випуску!

 

Приймаються до розгляду статті не більше трьох співавторів.

 

Умови прийому та опублікування статті:

 

стаття подається українською, англійською, польською або французькою мовою. Прохання до авторів: стежити за якістю перекладу. Автоматизований переклад не допускається!

 

Рукописи проходять незалежне "сліпе" рецензування.

 

Черговість публікації статей визначається реєстраційною датою їх надходження до редакції. Роботи, присвячені особливо актуальним проблемам науки, а також містять принципово нову інформацію, можуть, за рішенням редакційної колегії, бути опубліковані позачергово.

 

Оформлення рукописів статей.

Стаття повинна містити наступні елементи:

вступ;

постановку проблеми в загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими і практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочато вирішення даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;

формулювання цілей статті;

виклад основного матеріалу дослідження;

висновки з дослідження та перспективи подальших досліджень в даному напрямку.

 

Список використаної літератури наводиться за ДСТУ 8302:2015, references - за стилем АРА. Джерела наводяться мовою оригіналу в алфавітному порядку. Небажані посилання на словникові видання та праці навчально-методичного характеру (методичні вказівки, посібники, підручники), самоцитування.

 

Приклад оформлення бібліографії: Степовик Д. Духовні скарби України. Київ: Веселка, 1990. 192 с.

Після списку літератури надається його транслітерований латиницею варіант (References). Зразок оформлення:Stepovyk, D. (1990). Dukhovni skarby Ukrayiny [Spiritual treasures of Ukraine]. Kyyiv: Veselka [in Ukrainian].

Технічне оформлення:

обсяг статті - від 0,5 до 1 авт.арк. (20000-40000 знаків);

Робочі мови-українська, англійська, польська, французька;

текст подається в текстовому редакторі МЅ Word OC Windows через інтервал 1,5, шрифт Таймс New Romаn, кегль 14, абзац 1,25 см, поля - 2 см;

По лівому краю:

 

Шифр УДК;

По правому краю:

Ім'я та прізвище автора (ів) (укр. та англ. мовами);

Вчене звання, вчений ступінь, ORCID (укр. та англ. мовами);

Місце роботи (укр. та англ. мовами);

Назва статті (укр. та англ. мовами);

 

По ширині:

Анотація українською мовою (1800 знаків без пробілів);

Анотація англійською мовою (1800 знаків без пробілів);

Ключові слова українською мовою (7-10 слів);

Ключові слова англійською мовою (7-10 слів);

Текст статті;

Література;

References.

Цитування оформляється за принципом: [34, с.23]. Ілюстрації даються тільки в разі необхідності.

 

Умови отримання авторського примірника збірника 

Автор може отримати друковану версію збірника. Вона може бути відправлена поштою. Поштові витрати лежать на авторах. ПДФ-версія збірника надається авторам безкоштовно.

 

Положення про конфіденційність

Рецензенти забезпечують права авторів, що стосуються збереження конфіденційності (нерозголошення особистих і наукових відомостей у ході рецензування рукописів). Рецензенти також користуються правом на конфіденційність. Редакція не розголошує жодної інформації щодо рукописів (включаючи їх: отримання, зміст, статус у процесі розгляду, критику рецензентів або остаточне рішення) іншим особам, крім авторів і рецензентів. Це включає і запити на використання матеріалів для законних професійних і наукових дій.

Рукописи, які передаються на експертизу, є привілейованою і приватною власністю авторів. Рецензентам не дозволяється робити копії рукописів, забороняється передавати їх іншим особам. Редакція не зберігає копії відхилених рукописів.

Коментарі рецензентів не публікуються і не оприлюднюються.

Автори повинні ознайомитися з інформацією про політику конфіденційності альманаху до того, як подати рукопис, щоб знати, що рецензії є анонімними. Рецензентам і авторам повідомляють про остаточне рішення редколегії і редактора прийняти або відхилити рукопис.

ChatGPT

Large Language Models (LLMs), такі як ChatGPT від компанії OpenAI, не відповідають нашим вимогам щодо авторства. Присвоєння авторства несе відповідальність за статтю, що не може бути адекватно застосовано до LLM. Використання LLM в дослідженні має бути належним чином задокументовано в розділі Методи рукопису або у відповідній альтернативній частині, якщо розділ Методи недоступний.