Дослідницька діяльність Валерії Шульгіної у дискурсі наукової біографії

  • Lesya Mykulanynets Мукачівський державний університет
Ключові слова: : життєпис, біографічний підхід, наукова біографія, гуманітаристика, вчений, дослідницька діяльність, Валерія Шульгіна

Анотація

Метою статті є розкриття особливостей дослідницької діяльності Валерії Дмитрівни Шульгіної з позиції наукової біографії, висвітлення значення вченої у розвитку національної мистецтвознавчої думки. Методологія публікації ґрунтується на застосуванні біографічного, аналітичного, історичного, системного підходів. У роботі доводиться твердження, що в епоху постмодернізму митець – інтерпретатор соціокультурних процесів. Вивчення його життєпису в дискурсі заявленої квестії сприяє залученню в сучасну гуманітаристику значного об’єму невідомих документів, архівних матеріалів, мемуарних джерел. Вони допомагають усвідомити індивідуально-психологічні риси креативної персони, зрозуміти логіку її життєвої стратегії, опанувати різноманітні виміри професійної практики, здобути конкретний досвід для вирішення сучасних онтологічних проблем.

Нині в мистецтвознавстві важливими є розвідки, що студіюють спадок визначних національних постатей, які уособлюють поступ України в європейський цивілізаційний простір. У цьому аспекті знаковою є особистість В. Шульгіної – авторки великої кількості фундаментальних праць. Вона започаткувала нові наукові напрямки, виховала плеяду талановитих учених. Вагомою є її організаційна практика, що включає проведення всеукраїнських та міжнародних конференцій, форумів, творчих зустрічей. Серйозний внесок Валерії Дмитрівни в підготовку дослідницьких кадрів через: керівництво діяльністю аспірантів та докторантів, опонування на захистах дисертацій, рецензування авторефератів, роботу в спеціалізованих учених радах тощо. Спираючись на ідеї В. Шульгіної, представники гуманітаристики активно розвивають інноваційні методи, пізнають незнані сторінки української та світової культури. Наукова біографія мисткині є свідченням яскравої філософії буття креативної неординарної жінки, що зуміла реалізувати власний багатогранний потенціал.

Посилання

1. Бобришева І. Валерія Шульгіна і висока нота її життя. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_1999_2_11.
2. Валерія Шульгіна. Бібліографічний покажчик: до 50-річчя науково-педагогічної діяльності. Укл. О. Вакульчук, Ю. Вінникова. Київ: ДАКККіМ, 2008. 72 с.
3. Ляшко С. Поняття «наукова біографія» у теорії і практиці історико-біографічних досліджень. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2013_10_5.
4. Овчарук О. Валерія Шульгіна: грані науково-педагогічного та духовного таланту. Мистецтвознавчі записки. 2009. Вип. 16. С. 280-286.
5. Синергетична парадигма простору культури: монографія до 50-річчя науково-педагогічної діяльності Валерії Шульгіної. Київ: НАКККіМ, 2014. 400 с.
6. Шульгіна В. Музична україніка: монографія. Київ: НМАУ, 2009. 230 с.
7. Шульгіна В., Яковлев О. Інтерпретація теорії культури, мистецтва і освіти в сучасній українській науці (2005-2012 рр.). Київ: НАКККіМ, 2012. 228 с.
Опубліковано
2020-11-19
Розділ
МУЗИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ