СПРОБИ ОСМИСЛЕННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ПАРАДИГМ У ТВОРЧОСТІ БРАТІВ СТРУГАЦЬКИХ («СПРОБА ВТЕЧІ», «ВАЖКО БУТИ БОГОМ», «ПІКНІК НА УЗБІЧЧІ», «ЗА МІЛЬЯРД РОКІВ ДО КІНЦЯ СВІТУ»)

Ключові слова: Борис Стругацький, Аркадій Стругацький, фантастика, парадигма мислення, радянська література, майбутнє

Анотація

У статті ми намагаємося продемонструвати осмислення зміни культурно-історичних парадигм у творчості братів Стругацьких. Здійснено аналіз основних творів письменників: «Спроба втечі», «Важко бути богом», «Пікнік на узбіччі», «За мільярд років до кінця світу» з точки зору переосмислення парадигм мислення. Доводиться, що кожна нова доба спричиняє нові фактори сприйняття дійсності. У статті робиться акцент на здатність братів Стругацьких передбачати майбутні зміни в суспільстві. Окрім цього, належне місце в дослідженні відводиться механізмам мотиваційного пошуку, що розкривалися в моделях ймовірного розвитку людства. Аналізуються елементи радянської дійсності, що додатково додають паралелізму  творам письменників. Розглянуто фактори закріплення різноманітних елементів мислення в чітку структуру суспільного життя. Особливу увагу ми приділяємо «правді життя», що могла бути продемонстрована братами Стругацькими лише частково (цензурні обмеження). Нами введено в текст статті уривки з автобіографічних творів Сергія Довлатова – за допомогою цих цитат створюється більш повна картина радянської дійсності. Ця реальність дозволяє будувати умовні конструкти майбутнього, аналізувати сьогодення та здійснювати історичну ретроспекцію минулого. Фокус дослідження дозволяє нам відстежити відтінки зародження свободи у пізньому «застої», що було викликано поглибленням системної криси СРСР. Брати Стругацькі плідно працювали в царині з’ясування «внутрішньої мотивації радянської людини». Ці розвідки знаходили  живий відгук у радянському суспільстві – їх творчість носила напівдемократичний формат, що за умов авторитаризму дуже цінувалося. Саме завдяки такому «статусу» письменникам вдалося залишити твори прийнятними для офіційного друку в СРСР та продемонструвати в них проблеми суспільства. В своїй творчій еволюції брати Стругацькі відійшли від вульгарного соціологізаторства перших своїх творів і здійснили справжній психологічних прорив в осмисленні людського буття, що почасти не втрачає актуальності і в описуваному ними ХХІ ст. При цьому дійсність у Стругацьких часто балансує на межі абсурду, що дозволяло їм більш глибоко відстежити механізми «долі».   

Посилання

Список використаної літератури:
1. Антонец В.А. Культурный смысл противостояния человека и тоталитарного общества. Ярославский педагогический вестник. 2012. №3 Сс. 243-245.
2. Братусь І.В. Протидія системи й антисистеми в повісті братів Стругацьких «Равлик на схилі». Українські культурологічні студії. 2021. №8. Сс. 5-9.
3. Братусь І.В., Свердлик З.М., Гунька А.М. Свобода та несвобода в повісті братів Стругацьких «За мільярд років до кінця світу». Молодий вчений. 2021 № 93. Сс. 226-230.
4. Бурцев Г.В., Казаков А.А. Интертекстуальный контекст рецепции Р. Д. Брэдбери в творчестве братьев А.Н. и Б.Н. Стругацких (литературная традиция Ф.М. Достоевского и Ф. Кафки). Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2020. № 14. Сс. 19-29.
5. Гуриев С., Цывинский О. Ностальгировать по СССР не стоит.
URL:https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2009/10/13/nostalgirovat-po-sssr-ne-stoit
6. Довлатов С. Собрание прозы в четырех томах. Т. 2. Сергей Довлатов. Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус. 2017. 416 с.
7. Королькова П.В. К вопросу о разграничении фэнтези и литературной волшебной сказки. Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2011.№ 1. Сс. 59-66.
8. Микешин М.И. Социальная метафизика братьев Стругацких. Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2015. №4. Сс. 243-253.
9. Обвинцева О.В., Обвинцева Т.О. Репрезентация концепта наука в повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине». Вестник Томского государственного педагогического университета. 2021. № 4. Сс. 91-99.
10. Стругацкий А., Стругацкий Б. Попытка к бегству. Трудно быть богом. Хищные вещи века. Москва: Текст, 1992. 415 с.
11. Тельпов Р.Е. Художественные функции имен собственных в повести братьев Стругацких «Улитка на склоне». Мир науки, культуры, образования. 2008. №1. Сс. 64-66.
12. Эвальд Васильевич Ильенков в воспоминаниях. Москва, РГГУ, 2004. 309 с.
References:
1. Antonets, V.A. (2012). Kulʹturnyy smysl protyvostoyanyya cheloveka y totalytarnoho obshchestva [The cultural meaning of the confrontation between man and totalitarian society]. Yaroslavskyy pedahohycheskyy vestnyk, 1, 3, 243-245 [in Russian]
2. Bratus, І.V. (2021). Protydiya systemy y antysystemy v povisti brativ Struhatsʹkykh “Ravlyk na skhyli” [Сounteraction of the system of antisystems in the life of the Strugatsky brothers “Sail on the slope”]. Ukrayinski kulturologichni studiyi, 8, 5-9 [in Ukrainian]
3. Bratus І.V.& Sverdlik Z.M. & Gun'ka A.M. (2021). Svoboda ta nesvoboda v povisti brativ Struhatsʹkykh “Za milʹyard rokiv do kintsya svitu” [Freedom and lack of freedom in the life of the Strugatsky brothers “For the billions of years until the end of the day”]. Molodiy Vchenii, 5, 226-230 [in Ukrainian]
4. Burtsev G. & Kazakov, A. (2020). Yntertekstualʹnyy kontekst retseptsyy R. D. Brédbery v tvorchestve bratʹev A.N. i B.N. Struhatskykh (lyteraturnaya tradytsyya F.M. Dostoevskoho i F. Kafky) [Intertextual context of RD Bradbury's reception in the works of brothers A.N. and B.N. Strugatsky (literary tradition of F.M. Dostoevsky and F. Kafka)]. Nauka o cheloveke: humanytarnye yssledovanyya, 1, 19-29 [in Russian]
5. Guriev, S. & Tsyvinsky, O. Nostalʹhyrovatʹ po SSSR ne stoyt [Nostalgic for the USSR is not worth]. Available at: https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2009/10/13/nostalgirovat-po-sssr-ne-stoit [in Russian]
6. Dovlatov, S. (2017). Sobraniye prozy v chetyrekh tomakh. T. 2. Sergey Dovlatov [Collected prose in four volumes. V. 2, Sergey Dovlatov]. Sainct-Petersburg: Azbuka, Azbuka-Attikus [in Russian]
7. Korolkova, P.V. (2011). K voprosu o raz·hranychenyy féntezy y lyteraturnoy volshebnoy skazky [To the question of the delimitation of fantasy and literary fairy tale]. Vestnyk Moskovskoho unyversyteta. Seryya 9. Fylolohyya, 1, 59-66 [in Russian].
8. Mikeshin, M.I. (2015). Sotsyalʹnaya metafyzyka bratʹev Struhatskykh [Social metaphysics of the Strugatsky brothers]. Vestnyk LHU ym. A.S. Pushkyna, 243-253 [in Russian]
9. Obvintseva, O.V. & Obvintseva, T.O. (2021). Reprezentatsyya kontsepta nauka v povesty Arkadyya y Borysa Struhatskykh “Pyknyk na obochyne”. [Representation of the concept of science in the story of Arkady and Boris Strugatsky “Roadside Picnic”]. Vestnyk Tomskoho hosudarstvennoho pedahohycheskoho unyversyteta, 4, 91-99 [in Russian]
10. Strugatsky, A. & Strugatsky, B. (1992). Popytka k behstvu. Trudno bytʹ bohom. Khyshchnye veshchy veka [Attempt to escape. It's hard to be a god. Predatory things of the century] [in Russian]
11. Telpov, R.E. (2008). Khudozhestvennye funktsyy ymen sobstvennykh v povesty bratʹev Struhatskykh “Ulytka na sklone”. [Artistic functions of proper names in the story of the Strugatsky brothers “The snail on the slope”]. Myr nauky, kulʹtury, obrazovanyya, 1, 64-66 [in Russian
12. Évalʹd Vasylʹevych Ylʹenkov v vospomynanyyakh (2004) [Evald Vasilievich Ilyenkov in memoirs] [in Russian]
Опубліковано
2021-11-21
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають