Віддзеркалення національної ідеї в режисерських моделях авторського кіно

  • Галина Петрівна ПОГРЕБНЯК
Ключові слова: національна ідея, режисер, авторське кіно, модель авторства, поетичний кінематограф, українська модель авторського кіно, режисерські засоби

Анотація

У статті розглянуто феномен авторства в кінематографі, його світоглядні засади, творчі орієнтири. Уточнено роль кіномистецтва у процесі формування цілісного духовного простору, реконструкції національної самосвідомості. Виявлено особливості відтворення національної ідеї в  українському кіно. З’ясовано, що попри візуальну несхожість фільмів митців  української авторських кіномоделей, вони мають: ідейно-тематичну суголосність у відображенні національної ідеї; максимальну наближеність екранних образів до зображуваного;  органічне відтворення народного життя. Обґрунтовано поняття «українська модель авторського кіно». Доведено, що підґрунтям моделі стало поетичне світовідчуття її представників – Ю. Іллєнка, І. Миколайчука, Л. Осики, С. Параджанова. Простежено, що у відтворенні національної ідеї названі митці: сягали глибин народознавства;  ос­воювали національну культуру, традиції, звичаї, обряди народу; пред­ставляли систему художніх образів, яка розширювала межі людських почуттів, переживань, характерів, ментальних відносин, національної психології; чинили опір соціальній несправедливості. Визначено, що у стрічках вказаних майстрів для відтворення національної своєрідності героя, його непоборного духу використовувалась система виразних засобів кіно поезії. З’ясовано, що у творенні мови фільмів української моделі авторського кіно ключовим було використання кінокамери як повноправного учасника екранної дії. Це сприяло творенню як поетичної екранної умовності, так і життєвої достовірності в документальній фіксації народних звичаїв, побуту.

Підсумовано, що у творчості сучасних українських режисерів Р. Бон­дарчука, В. Васяновича, М. Вроди, А. Лукіча, Л. Саніна, М. Слабошпицького, Ю. Речинського, І. Стрембіцького, Д. Сухолиткого-Собчука розвинуті традиції відображення національної ідеї возвеличення національного духу в українській моделі авторського кіно.

Посилання

Багатогранність творчості Юрія Іллєнка і його внесок у світове кіно: Матеріали круглого стола редакції журналу «Кіно-Театр». Кіно-Театр. 2011. № 2 (94). Сс. 15-20.

Балей В. Галузка культури світової. Київ. 1991. № 2. Сс. 15-17.

Баранівський В. Національна

самосвідомість. Філософія: словник-довідник. Київ: НАКККіМ, 2011. С. 261.

Безклубенко С. Кіномистецтво та політика. Київ: Альтпрес, 1995. 166 с.

Брюховецька Л. Поетична хвиля українського кіно. Київ: Мистецтво, 1989. 176 с.

Брюховецька Л. Кіносвіт Юрія Іллєнка. Київ: Задруга, 2006. 288 с.

Брюховецька Л. Прорив до вічного. Кіно-Театр. 2008. № 5 (79). Сс. 24-29.

Брюховецька Л. Юрій Іллєнко. Порахунки з імператорами. Кіно-Театр. 2010. Сс. 2-7.

Брюховецька Л. Антиімперська спрямованість творчості Ю. Іллєнка. Науковий вісник КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. Київ, 2011. Вип. 9. Сс. 193-199.

Брюховецька Л. «Тіні забутих предків» як художній маніфест. Екранний світ Сергія Параджанова Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. Сс. 25-35.

Бучковська О. Міжкультурна компетентність в контексті інтернаціоналізації вищої освіти. Мистецтвознавчі записки. 2016. Вип. 30. Сс. 147-155.

Горенко Л. Національна культура. Філософія: словник-довідник. Київ: НАКККіМ, 2011. С. 258.

Горпенко В. Історична динаміка термінології сучасних екранних мистецтв (О. Довженко. Теоретичні погляди). Вісник КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. 2015. Вип. 16. Сс. 95-105.

Дзюба І. Відкриття чи закриття «школи»? Культура і життя. 1989. № 13. 26 березня. Сс. 3-4.

Дзюба І. День пошуку. Екранний світ Сергія Параджанова. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. Сс. 15-24.

Довженко О. Твори: в 5 т. Т. 4. Київ: Дніпро, 1984. 351 с.

Жукова Н. Елітарність як компонент культуротворення: досвід некласичної естетики. Київ: ПАРАПАН, 2010. 244 с.

Зубавіна І. Переживання статевої проблематики людини. Мистецтво екрана. Вінниця: ГЛОБУС-ПРЕС, 2001. Сс. 63-77.

Зубавіна І. Кіноархетипіка як ядро екранного наративу. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 2015. Вип. 16. Сс. 75-83.

Іллєнко Ю. Доповідна Апостолові Петру Юрка Іллєнка: в 2 кн. Тернопіль: Богдан, 2008. Кн. 1. 346 с.

Історія української естетичної думки. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 388 с.

Канівець І. Образ національного «Я» в українському кіно поетичної традиції 1990-2000-х. Сучасне українське кіно від відтворення до творення нової реальності: матеріали наук.-методич. конф., м. Київ, 9 листопада 2016 р. Київ: ІПСМ НАМУ, 2016. Сс. 16-17.

Коваль Д. Візитна картка українського кіно. Світова кінокласика. Київ: Вид. дім «КМ Академія», 2004. 158 с.

Ковтун Т. Художнє кінополе та питання його методологічного аналізу. Мистецтвознавство України.2004. Вип. 4. Сс. 229-234.

Корнієнко П. Національна ідея. Філософія: словник-довідник. Київ: НАКККіМ, 2011. С. 258.

Кримський С., Заболоцький В. Ментальність. Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис, 2002. Сс. 369-370.

Марченко С. Юрій Іллєнко – працелюб українського кіно. Науковий вісник КНУТКіТ імені І. К. Карпенка карого. 2011. Вип. 9. Сс. 236-243.

Мельників Р. Майк Йогансен: ландшафти трансформацій. Київ: Смолоскип, 2000. 156 с.

Мусієнко О. Пейзаж в образній системі кінематографа Ю. Іллєнка. Науковий вісник КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. 2011. Вип. 9. Сс. 210-216.

Наумова Л. До питання семантики сучасних монтажних побудов в сучасному українському кінематографі. Сучасне українське кіно від відтворення до творення нової реальності: матеріали наук.-методич. конф., м. Київ, 9 листопада 2016 р. Київ: ІПСМ НАМУ, 2016. Сс. 17-19.

Новікова Л. Кінематографічний імідж України й українців: західна складова. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого: зб. наук. праць. 2009. Вип. 4-5. Сс. 202-215.

Пашкова О. Кінообразність О. Довженка в контексті авангардних течій мистецтва 20-х років. Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. 2009. Вип. 4-5. Сс. 140-156.

Пащенко А. Українське поетичне кіно як зразок національного кінематографа. URL: https://ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1337.

Скуратівський В. На незабудь майбутньому «іллєнкознавству». Кіно-Театр. 2010. № 6 (92). Сс. 4-5.

Скуратівський В. Тіні забутих фільмів. Екранний світ Сергія Параджанова. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. Сс. 36-47.

Скуратівський В. З кінознавчого записника: Статті в журналі «Кіно-Театр». Кінематографічні студії. Вип. 8. Київ: «Кіно-Театр»; «АРТ КНИГА», 2017. 184 с.

Тримбач С. Сюрреальне в українському кіно. Кіно-Коло. 2008. № 6. Сс. 56-61.

Тримбач С. Сергій Параджанов. Тексти і контексти. Екранний світ Сергія Параджанова. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. Сс. 269-291.

Українське кіно: євроформат. Хроніка громадських обговорень 1996-2003 років. Кіносоціологія. Київ: Альтпрес, 2003. 528 с.

Франко І. Із секретів поетичної творчості. Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т. Т. 31. Київ: Наукова думка, 1986. С. 211-238.

Шевчук М. Історія і культура різних часів у фільмі «Камінний хрест». Кіно-театр. 2018. № 2 (136). Сс. 42-43.

Якутович С. Коли згадуєш великого майстра. Кіно-Театр. 2010. № 6 (92). С. 5-8.

Gazda J. Ukrainska szkola kina poetychniego. Ekran. 1970. № 9. Ss. 17-18.

Gazda J. Cienie zapomnianych przodkou. Sztuka na wysokosci oczu. Film i antropologia. Warszawa: Instytyt Sztuki PAN, 1978. Ss. 123-146.

Pasolini P. P. The Cinema of Poetry.

URL: https://dilipshakya. files.wordpress. com/ 2013/04/pasolini1976-cinema-n-poetry.pdf.

Опубліковано
2023-04-02
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ