СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО АВТОРСЬКОГО НЕОКЛАСИЧНОГО СТИЛЮ АНІКО РЕХВІАШВІЛІ

  • Денис Ігорович ШАРИКОВ Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв https://orcid.org/0000-0002-3757-5559
Ключові слова: формально-технічні засоби, танцювальна техніка, contemporary dance, модерн-танець, стріт-танець, джаз-танець

Анотація

У статті проаналізовано специфіку неокласичних постановок Аніко Рехвіашвілі. Мета дослідження полягає в системному аналізі балетмейстерської роботи. Проаналізовано специфічні риси авторського стилю вітчизняної неокласики, а також розкриті форми побудови хореографічних постановок Аніко Рехвіашвілі. Представлено аналіз робіт попередників із дотичною проблематикою у галузі неокласичного балету, специфіка форм, технік, жанрів. Визначено характеристики та зміст архітектоніки хореографічних мініатюр, великих форм – однодійних балетів автора. Зроблено акцент на тому, що сучасна вітчизняна неокласика активно взаємодіє з новітніми формально-технічними засобами танцювальних технік – модерну, джазу та стріт-формами. Чітке знання власної неокласичної школи та її видатних зразків, а також знайомство з комбінаціями та рухами надають можливість сучасній хореографічній молоді опановувати вітчизняне надбання та гідно презентувати його на фестивалях та конкурсах

Посилання

Список використаної літератури:
1. Антіпова І. Аніко Рехвіашвілі: Я вибудовую емоції. Майдан зірок. 1998. № 19. Сс. 5-8.
2. Бернадська Д. Феномен синтезу мистецтв в сучасній українській сценічній хореографії : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: 17.00.01. Київ, 2005. 20 с.
3. Гваттерини М. Азбука балета. Москва: БММ АО, 2001. 240 с.
4. Кабачок Н. Феномен неокласики в хореографічній культурі ХХ ст. (на досвіді Дж. Баланчина) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01. Харків, 2013. 18 c.
5. Рехвіашвілі А. Мистецтво балетмейстера: навч. посібник. Київ: КНУКіМ, 2008. 199 с.
6. Шариков Д. Стилістика і форма репрезентації авторського неокласичного театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко»: тези IV міжнарод наук.-практ. конф. (Дрогобич, 24 квітня 2015 р.). Дрогобич: ДДПУ імені Івана Франка, 2015. Сс. 80-81.
7. Шариков Д. До проблеми становлення української сучасної хореографії від естрадного танцю до театру «Сузір’я Аніко». «Мистецтвознавчі записки». 2011. № 20. Сс. 208-215.

References:
1. Antipova, I. (1998). Aniko Rekhviashvili: Ya vybudovuiu emotsii [I build emotions]. Maydan zirok, 5-8 [in Ukrainian]
2. Bernadska, D. (2005). Fenomen syntezu mystetstv v suchasnii ukrainskiy stsenichnii khoreohrafiyi [The phenomenon of the synthesis of arts in modern Ukrainian performing choreography]. avtoref. dys. … kand. mystetstvoznavstva: 17.00.01. Kyiv [in Ukrainian]
3. Hvatteryny, M. (2001). Azbuka baleta [ABC of ballet]. Moscow: BMM AO [in Russian]
4. Kabachok N. (2013). Fenomen neoklasyky v khoreohrafichnii kulturi KhKh st. (na dosvidi Dzh. Balanchyna) [The phenomenon of neoclassicism in the choreographic culture of the twentieth century. (on the experience of J. Balanchine)]: avtoref. dys. … kand. mystetstvoznavstva: 26.00.01. Kharkiv [in Ukrainian]
5. Rekhviashvili, A. (2008).Mystetstvo baletmeistera [The art of the choreographer]: navch. posibnyk. Kyiv: KNUKiM [in Ukrainian]
6. Sharykov, D. (2015). Stylistyka i forma reprezentatsii avtorskoho neoklasychnoho teatru suchasnoi khoreohrafii “Suziria Aniko” [The stylistics and form of representation of the author's neoclassical theater of modern choreography “Suziria Aniko”]. Tezy IV mizhnarod nauk.-prakt. konf. (Drohobych, 24 kvitnya 2015 r.). Drohobych: DDPU imeni Ivana Franka, 80-81 [in Ukrainian].
7. Sharykov, D. (2011). Do problemy stanovlennia ukrainskoi suchasnoi khoreohrafii vid estradnoho tantsiu do teatru “Suziria Aniko” [To the problem of the formation of Ukrainian modern choreography as a variety of dance to the theater “Suziria Aniko”]. Mystetstvoznavchi zapysky, 20, 208-215 [in Ukrainian]
Опубліковано
2021-11-21
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають