ЖЕСТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗНАКОВОЇ СИСТЕМИ ІЛЮЗІЙНОГО ЖАНРУ ЦИРКОВОГО МИСТЕЦТВА

Ключові слова: циркове мистецтво, жанр ілюзії та маніпуляції, фокус, артист, манеж

Анотація

Стаття присвячена важливому аспекту розвитку циркового мистецького простору сучасної України – жесту як елементу знакової системи жанру ілюзії та маніпуляції. Кожна країна, кожна нація вносить у те чи інше мистецтво притаманні їм народні ознаки, національний колорит. Циркове мистецтво посідає значне місце у культурному просторі сучасної України, є його вагомою складовою. Досліджуючи розвиток ілюзійного жанру в Україні, ми спираємось на історіографію розвитку цього жанру у цирках різних країн світу. Немає такої людини, яка б не намагалася розгадати загадку ілюзійного номеру. Якщо для глядачів перегляд циркових номерів на манежі є задоволенням та спостеріганням за красивим видовищем, то для самих артистів – це роки тренувань та ризик, який завжди супроводжує виконавця на арені. Ілюзійні номери з картами, менталізм, візуальні ілюзії, трюки з піском, кільцями, мотузкою, камеді-жанр – далеко неповний перелік піджанрів, у яких працюють артисти. З кожним роком кількість номерів збільшується, а складність виконання вражає глядачів, навіть незважаючи на швидкий розвиток інформаційних технологій. Циркове мистецтво презентується у статті в духовному вимірі, оскільки цирк містить у собі потужну духовну складову, всебічно розвиває людину у її естетичних почуттях, смаках та ідеалах. Композиція ілюзійних номерів сучасного українського цирку сприяє виникненню у глядачів почуття задоволення, насолоди, світ кольору, особливості виконання трюків та розвиток циркових постановок майстрів ілюзіону збуджують зацікавленість, фантазію, уяву глядацької аудиторії. Розвиток ілюзійного жанру в контексті української національної культури є практично недослідженою у роботах філософів, культурологів, мистецтвознавців. Основна увага у статті приділена жесту як провідному елементу знакової системи ілюзійного жанру як вагомого компоненту циркового простору.

Посилання

1. Альперов Д. На арене старого цирка. Москва: Гослитиздат, 1936. 404 с.
2. Баринов В. А. Коммуникация  основа циркового диалога. Гуманитарный вектор. 2011. №2(26). Сс. 6-10.
3. Баринов В. А. Художественно-образная структура циркового искусства. Москва: МГУКИ, 2005. 192 с.
4. Баринов В. Трюк в цирке. Москва: Редегир, 2006. 260 с.
5. Букс Н. Цирковой фокус как литературный прием миниатюризации текста. Slavic Almanac: The South African Journal for Slavic, Central and Eastern European Studies. 2008. № 14. Сс. 1-24.
6. Вадимов А.А. Искусство фокуса. Москва: Искусство, 1959. 212 с.
7. Вадимов А.А., Тривас М.А. От магов древности до иллюзионистов наших дней. Москва: Искусство, 1979. 271 с.
8. Гур’єва О.П. Витоки виникнення основних жанрів циркового мистецтва. Маріуполь: Рената, 2009. 240 с.
9. Дмитриев Ю.А. Прекрасное искусство цирка. Москва: Искусство, 1996. 528 с.
10. Каган М.С. Языки культуры. Известия СКНЦ ВШ. Общественные науки. 1990. №1. Сс. 47-59.
11. Карташкин А.С. Праздник с чудесами. Москва: Просвещение, 1993. 191 с.
12. Карташкин А.С. Фокусы. Москва: Издательский дом «Искатель», 1997. 210 с.
13. Коломієць Т.В, Ярмиш О.Н. Циркове мистецтво. Культура Харкова на зламі століть: (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. Сс. 177-183.
14. Кузнецов Е.М. Цирк: происхождение, развитие, перспективы. Москва: Искусство, 1971. 415 с.
15. Курінна Г.В. Деякі особливості проблематики драматургії сучасної циркової вистави. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2007. № 10. Сс. 50-56.
16. Курінна Г.В. Сучасні напрями розвитку драматургії циркової вистави в Україні. Освіта, культура та мистецтво в добу цивілізаційної глобалізації: матеріали міжнародної наукової конференції, 22-23 листопада 2007 р. Харків, 2007. Сс. 178-179.
17. Курінна Г.В. Особливості карнавально-сміхових елементів драматургії циркової вистави. Культура України. Серія: Мистецтвознавство. Філософія. 2006. Вип.17. Сс. 248-254.
18. Малихіна М.А. Модифікація циркового мистецтва в Україні: 20-ті рр. ХХ століття. Мистецтвознавство. 2013. №2. Сс. 160-164.
19. Свечников В.С. Теория и практика сценической магии. Саратов: Саратовский государственный технический университет, 1998. 200 с.
20. Шумакова С.М. Циркове мистецтво в аспекті міжкультурної толерантності діалогізму: цирковий фестиваль. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. 2013. Вип.19. Сс. 14-18.
21. Шумакова С.Н. Тенденции эволюционных трансформаций циркового искусства «Харьковского периода». Вісник СМУ. Серія: мистецтвознавство. 2013. №31. Сс. 81-88.
22. Шумакова С.М. Циркове мистецтво: аспект духовно-естетичної сфери особистості. Вісник Львівського університету. Серія «Філологічні науки». 2014. Вип. 14. Сс. 29-35.
23. Romanenkova J., Paliychuk A., Sharykov D., Bratus I., Kuzmenko H., Gunka A. Circus art in modern realities: functions, problems, prospects. Revista inclusions. 2021. Vol. 8. Pp. 571-581.
Опубліковано
2021-05-27
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ