ІКОНІЧНА ТА ВЕРБАЛЬНА ПАРАДИГМИ МИСЛЕННЯ

Ключові слова: іконіка, інтелект, мислення, образ, колір, інформаційна модель, білатеральність сприйняття.

Анотація

Представлено та обґрунтовано можливі
шляхи для побудови інформаційної моделі іконічного і, зокрема,
образного мислення. Для цього використана методологія
хроматизму, призначена для вивчення інформаційних моделей
систем, що саморозвиваються. Показано функціональний
підрозділ інтелекту на свідомість, що усвідомлє, підсвідомість,
що відчуває, несвідомість, що відчуває, із диференціацією їх
предикатів за гендером, що дозволило представити образконцепт як стадію підсвідомо-іконічної переробки інформації на
іконічному рівні уявлення в семантичному ромбі. Введення
хроматичних планів для кожного з компонентів інтелекту
дозволило намітити шляхи операціоналізації принципів
мислення.
Динаміка відчуття і сприйняття колірних об'єктів
представлена в співвідношенні з розумінням образів, так, що
перцептивне і аналітично-інтерпретативне в іконічному
сприйнятті виявилися такими, що утворюють єдине ціле в
принципах білатеральності мислення при опонентному
характері колірної модальності. У зв'язку з цим дано резюме
«поворотів» мислення в гуманітарних науках ХХ ст. від
лінгвістичних різновидів до іконічного з релевантною
кореляцією останнього як становлення ідеальних (принципово
незмірних і/або таких, що не вербалізуються) образ-концептів у
культурі, з одного боку, і матеріалізації їх у зображеннях
цивілізації – з іншого.
Онтологічне значення іконічних універсалій було
представлено тим, що вони існують, з одного боку, тільки в
мисленні, а з іншого – насправді як архетипічні образ-концепти,
ідеально визначені в репрезентативно відтворюваних
зображеннях. При цьому метамова хроматизму чітко
продемонструвала не тільки відмінність в уявленнях окремих
дослідників, а й виявила певні напрямки у стилях мислення на
прикладі їх іконічних моделей.

 

Посилання

1. Бахман-Медик Д. Культурные повороты / Пер. с нем. Москва: НЛО, 2017. 504 с.
2. Бейтсон Г. Экология разума. Избранные статьи по антропологии, психиатрии и эпистемологии: Москва: Смысл; 2000. 476 с.
3. Гете И. В. Учение о цвете. Теория познания. Москва: Либроком, 2013. 200 с.
4. Инишев И. Взаимосвязь материального и смыслового в иконическом опыте. Вестник Томского государственного университета. 2011. Философия. Социология. Политология №4(16). Сс.86-93.
5. Коллингвуд Р. Дж. Принципы искусства (Теория воображения). Москва: Языки русской культуры, 1999. 328 с.
6. Круткин В. Кит Мокси: о визуальных исследованиях и иконическом повороте. Вестник Удмуртского университета 2011. Вып. 2. Сс.30-36.
7. Мерло-Понти М. Око и дух. Москва: Искусство, 1992. 62 с.
8. Степанова Т., Степанов А. Иконика. Мотивирующие факторы иконической деятельности: собирательство, разнообразие, новизна// Известия Уральского федерального университета. Сер. 1, Проблемы образования, науки и культуры. 2015. № 3 (114). Сс. 125-134.
9. Цветков В. Визуальное моделирование в системах поддержки принятия решений // Международный журнал
прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 10-1. Сс. 13-17.
10. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. Санкт-Петербург: Петрополис, 1998. 432 с.
11. Bhabha H. K. Die Verortung der Kultur. Tűbingen: Stauffenburg Verlag, 2000. 416 s.
12. Boehm G. Wie Bilder Sinn Erzeugen. Die Macht des Zeigens. Berlin: Berlin University Press. 2007. 420 s.
13. Boehm G. Die Wiederkehr der Bilder // Was ist ein Bild? / Hrsg. Von Boehm G. München: Wilhelm Fink Verlag, 1994. Ss. 11-38.
14. Gage J. Color and culture. Practice and meaning from Antiquity to Abstraction. Lonfon: Thames & Hudson. 2005. 336 р.
15. Goethe J.W. Zur Farbenlehre: Erklärung der zu Goethe's Farbenlehre gehörigen Tafeln, Tübingen: J. G. Cotta, 1810. 352 s.
16. Mitchell W.J.T. What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images. Chicago & London: The University of Chicago Press, 2005. 408 p.
17. Mitchell W. J .T. Der Pictorial turn // Privileg Blick. Kritik der visuellen Kultur / Hrsg. von Kravagna Ch. Berlin: ID-Archiv, 1997. Ss.15-40.
18. Wittgenstein L. Remarks on color. Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1977. 128 р.
Опубліковано
2020-05-13
Розділ
МИСТЕЦЬКА ТВОРЧІСТЬ У ПОЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ