КОЛІР ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ВИМІРЮВАНЬ У СПІЛКУВАННІ ДИЗАЙНЕРА ТА СПОЖИВАЧА

  • Tatyana Makhova Сочинський державний університет http://orcid.org/0000-0003-0025-8354
  • Olga Kiba Сочинський державний університет
Ключові слова: дизайн інтер'єру, колірні співвідношення, парадигма, проектування інтер'єру кафе

Анотація

У статті розглядаються принципи гармонізації кольорів і закономірності їх комбінацій в аспекті екологічного підходу в дизайні середовища. Екологічний підхід до проектування являє собою певний зріз думок і образ дій, що задає орієнтацію проектної діяльності.

 Екологічний і художньо-образні аспекти, які використовуються з метою збагачення можливостей дизайнерської творчості, є найважливішими компонентами синтетичного проектного мислення. Створення спеціальних евристичних методів проектування на основі розкриття синтетичного характеру проектного мислення дозволяє використання природної екосистеми для створення цілісності об'єкта дизайну. Популярність даного методу при проектуванні досягається багатьма факторами, з його допомогою відтворюється природне, гармонійне середовище, яке включає ознаки й закономірності колірних гармоній на основі різних природних біосистем і їх вплив на емоційний стан людини в громадському інтер'єрі.

Сучасний інтерес до кольору майже цілком носить візуально-матеріальний характер та ігнорує смислові й духовні переживання.

Проектуючи громадські простори, потрібно враховувати, що дизайн спирається на наукове знання, перебуваючи на перехресті багатьох дисциплін, він долучає до них всіх, хто слідує його законам і проектує, співвідносячи з ними результати своєї діяльності.

Екологічний підхід до проектування, заснований на когнітивному процесі осмислення природної форми, демонструє подолання парадигмальних вимірів при створенні дизайну інтер'єру.

Когнітивне ставлення до природного середовища формує здатність людини перетворювати світ за законами краси, доцільності і не відриватися від природних коренів, чуйно ставитися до середовища проживання, бути його невід'ємною частиною. При цьому мається на увазі, що зазначені установки не відриваються від завдань креативних пошуків сучасних інноваційних рішень. У цьому реалізується невичерпний творчий потенціал гармонізуючої проектної діяльності. Проектування стає експресивною, комунікативною формою тлумачення оточуючого світу і суспільства, його ментальної, сенсорної та духовної діяльності.

Ключові слова: дизайн інтер'єру, колірні співвідношення, парадигма, проектування інтер'єру кафе

 

Посилання

1. Алгазина Н. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета: учебное пособие. Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2015. 188 c.
2. Быстрова Т. Вещь, форма, стиль. Философия дизайна: учеб.-метод.пособи. 2-е изд., перераб. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 128 с.
3. Ворошилов В. Топонимы Российского Черноморья (история и этнография в географических названиях). Майкоп: ОАО Полиграфиздат «Адыгея», 2007. 264 с.: ил.
4. Градостроительство России ХХI века: сб. науч. статей РААСН. Москва: РААСН, 2001. 268 с.
Дизайн: иллюстр. словарь-справочник / Г. Минервин. Москва: Архитектура-С, 2004. 283 с.: ил.
5. Ермолаев А. О реальности профессии архитектора-дизайнера. Москва: Архитектура-С, 2004. 208 с.: ил.
6. Ефремов Ю. Тропами горного Черноморья. Москва: Гос. изд-во географ. лит-ры, 1963. 404 с.: ил.
7. Ефимов А. Цвет + форма: искусство 20-21 веков: живопись, скульптура. инсталляция, лэнд-арт, дигитал-арт. Москва: Буксмарт, 2014. 615 с.: ил.
8. Желондиевская Л. Эмоции графики. Изобразительные и выразительные возможности графических Метафорическая образность в дизайне. Москва: МСХА, 2004. 227 с.: ил.
9. Жердев Е. Метафора в дизайне: Учеб. Пособие. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Москва: Архитектура-С, 2010. 464 с., ил.
10. Зайцев А. Наука о цвете и живопись. Москва: Искусство, 1986. 158 с.: ил.
11. Ивянская И. Мир жилища. Москва: Дограф. 2000. 297 с.: ил.
12. Иттен И. Искусство цвета. Москва: Д. Аронов, 2001. 96 с.: ил.
13. Калиничева М .Научная школа эргодизайна ВНИИТЭ: предпосылки, исто-ки, тенденции становления: моногр. Москва: ВНИИТЭ; Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. 368 с.: ил.
14. Кириенко И. Проектная культура регионального экологического дизайна: Учеб. Пособие. Сочи: РИЦ ФГБОУ ВПО «СГУ», 2014. 116 c.
15. Кириенко И., Новиков А. Преемственность в системе непрерывной подготовки будущих дизайнеров. Метод «Ключ». Москва-Сочи: ООО Научно-проектный центр М. Калиничевой «Техническая эстетика», 2010. 125 с.: ил.
16. Кириенко И., Кириенко Ю. Морфологические особенности региональной природной среды Причерноморья как творческая основа креативного дизайна: Учеб. Пособие. Сочи: РИЦ СГУТиКД, 2011. 104 с.: ил.
17. Кириенко И. Преемственная безбарьерная подготовка дизайнера в условиях региональной культуры (на примере г. Сочи). Автореферат на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. 17.00.06 – Техническая эстетика и дизайн. Москва: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2011. 24 с.
18. Кириенко И., Махова Т, Быкадорова Е. Общественный объект в среде. Выставка: Учеб пособие. Сочи: РИЦ СГУ, 2013. 56 с.; ил.
19. Клее П. Педагогические эскизы. Москва: Д. Аронов, 2005. 71 с.: ил.
20. Курьерова Г. Экология предметного мира как стратегия дизайна в постиндустриальный период. Москва: ВНИИТЭ, 2008. 131 с.
21. Лоншакова Н., Солодько А. Природное и историко-культурное наследие Хостинского района города Сочи. Сочи: Популярная энциклопедия Сочинского Причерноморья, 2007. 111 с.: ил.
22. Мельников В. Мыслить рисунком. Уфа: Нефтегазовое дело, 2007. 102 с.: ил.
23. Михайлов С. Фирменный стиль как средство выражения «исторической памяти» города // Материалы 12-й Всерос конф. главных художников и главных дизайнеров городов. Москва: Союз дизайнеров России, 2009. Сс. 9-12.
24. Михайлов С., Михайлова А. Основы дизайна: учебник для вузов под ред. С. М. Михайлова. Казань: «Дизайн-квартал», 2008. 288 с.: ил.
25. Полухина Т. История Сочи в открытках и воспоминаниях. Москва: МЗ: Прогресс, 2009. 252 с.: ил.
26. Сидоренко В. Эстетика проектного творчества. Москва: ВНИИТЭ, 2007. 135 с.
27. Техническая эстетика и дизайн: Словарь. Москва: Академический проект; Культу-ра, 2012. 356 с.
28. Шевелев И. Визуальные и числовые образы реального мира. Основы гармо-нии. Москва: Луч, 2009. 359 с.: ил.
Опубліковано
2020-05-14
Розділ
МИСТЕЦЬКА ТВОРЧІСТЬ У ПОЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ