Єврейська фантазія» Віктора Теличка у біографічному дискурсі

  • Леся Михайлівна МИКУЛАНИНЕЦЬ Мукачівський державний університет
Ключові слова: біографія, «Єврейська фантазія», Віктор Теличко, єврейська культура, музичне мистецтво, Закарпаття.

Анотація

Мета статті – здійснити мистецтвознавчий аналіз «Єврейської фантазії» В. Теличка, довести, що опус, репрезентуючи життєписні концепти іудеїв Закарпаття, виходять на рівень ілюстрації хронік сучасної України. Методологія публікації залучає низку підходів: музикознавчий – опановуючи стильові, жанрові виміри представленого креативного зразка; герменевтичний – тлумачивши зміст витвору; культурологічний – досліджуючи філософські засади громади; історичний – розкриваючи трагічні етапи існування євреїв краю; біографічний – проводячи паралелі між індивідуальною етичною світоконцепцію Віктора Федоровича й представленим задумом п’єси; аналітичний – вивчаючи праці, дотичні предмету студії; теоретичного узагальнення – підводячи підсумки розвідки. Вперше у вітчизняній гуманітаристиці осягнено «Єврейську фантазію» В. Теличка, аргументовано позицію: втілюючи ментальні ознаки етносу, інтерпретуючи їх крізь призму суб’єктивних переживань, маестро констатує універсальні літописні постулати. Біографія – винятковий жанр, що позначає буття окремої особистості, конкретного регіону, країни, громадян тощо. Цей процес відбувається завдяки маніфестації провідних епохальних, ідеологічних, релігійних підвалин, творчо переосмислених практикою майстрів. В. Теличко – видатний діяч, чиї шедеври експлікують параметри локального та національного побутування. Реалізовуючи етнічні домінанти, він довершує загальнолюдські парадигмальні явища. Ґрунтовний розгляд «Єврейської фантазії» виявив її вагомість для демонстрування: онтології іудеїв, актуалізації трагічного досвіду в українських реаліях; етнокультурної специфіки Закарпаття; особливостей композиторського стилю митця тощо. Опус містить літописні концепти, які через усталені смислові ряди, культурні коди, цитати, алюзії, музично-виразові засоби тощо симультанно транслюють духовні площини життя євреїв. Зчитуючи їх у нинішніх цивілізаційних умовах, реципієнт потрапляє до позачасового, надетнічного виміру, де панують вічні філантропічні цінності, які становлять підвалини хронік різних народів, дають моральні сили долати труднощі сьогодення.

Посилання

Афоніна О. Цитування як художній прийом «подвійного кодування» у музичному мистецтві постмодернізму. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2016. Вип. ХХХVІ. Сс. 161-172.

Дідух М. Розуміння етнічної індивідуації в іудейській традиції. Вісник Харківського національного університету. Серія «Психологія». 2013. №1046. Сс. 226-248.

Кутирьова В. Біографія етнічності як навчальна та дослідницька практика. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2017. Випуск 38. Сс. 100-107.

Микуланинець Л. Творчий життєпис Віктора Теличка: наратив музичної культури Закарпаття кінця ХХ – ХХІ століть. Вісник КНУКІМ. Серія «Мистецтвознавство». 2022. №47. Сс. 61-66.

Муратова О. Біографія як форма пізнання особистості митця: сутність, аспекти, інтерпретація. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2020. № 46. Т. 3. Сс. 94- 97.

Тимошенко М. Моделі конструювання біографії в контексті неокласичного дискурсу. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2020.

№ 4 (49). Сс. 8-20.

Овчарук О. Творча особистість у вимірах феномену національно-культурної пам’яті. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2022. № 2. Сс. 23-29.

Теличко «Єврейська фантазія». Ксерокопія рукопису. 20 с.

Росул Т. Інтонаційний образ малої Батьківщини у камерній симфонії «Ремінісценції» В. Теличка. Мистецтвознавчі записки: зб. наук. праць. 2021. Вип. 39.

Сс. 130-134.

Славік Ю. Репресивна політика Угорщини на Закарпатті (1938 – 1944 рр.): дис…. канд. істор. Наук. Ужгород, 2016.

с.

Опубліковано
2023-04-02
Розділ
МУЗИКОЗНАВЧІ СТУДІЇ