Традиції етнокультури як базова характеристика культурної пам’яті

  • Лілія Михайлівна САВЧИН Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
Ключові слова: традиції, культурна пам’ять, етнокультура, філософія, етнос.

Анотація

Вагомість особливостей збереження традицій етнокультури є перевагою досліджень філософів, культурологів, істориків та інших галузей вітчизняних  науковців. Їх основні тези декларують ідеї щодо світогляду етносу, який формується на засадах традицій етнокультури. Здебільшого виокремлюються масштабні і ґрунтовні умовиводи – мудрість народу у поєднанні з традиціями є джерелом формування філософії етнокультури. У статті проаналізовано тези щодо етнічної свідомості. На базі усвідомлення світопростору створюються архетипи, що діалектично перетворюються на практичну діяльність. Відтак, саме практична діяльність уможливлює підтвердження достовірності власних умовиводів, які підтверджують емпіричні пріоритети етносів. Так створюються передумови наукових знань, формується досвід сутнісно-змістової основи концептів і понять, які пов’язані з об’єктом етносу. Акцентовано увагу на концепції від набутих знань до формулювання наукових філософських ідей на основі моделювання проблемного поля етнокультури. Здебільшого саме традиції етнокультури відіграють роль неупередженої і раціональної дійсності у галузях культури, освіти, мистецтва. Традиції етнокультури є підвалинами засвоєння, відтворення і трансляції етноуспадкувань завдяки духовному, нематеріальному досвіду попередніх поколінь. 

Узагальнено висновки про культурні традиції, що відіграють домінуючу роль у культурній пам’яті, як індивідуальній так і суспільній. Це зумовлено ланцюгом послідовних подій, наслідком дії законів діалектики та законів заперечення нового старим, переходом кількісних змін у якісні. Трансформації у різних галузях здійснюються завдяки оновленню етнокультурної традиції, шляхом трансляції давніх звичаїв, обрядів, ритуалів у культурну пам’ять.

Посилання

1. Баллер Е. Преемственность в развитии культуры. Москва: Наука, 1969. 294 с.
2. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основные черты философской герменевтики. Москва: Прогресс, 1988. 704 с.
3. Гоцалюк А. Неотрадиціоналізм як соціокультурний феномен України. Авореф. дис. … на здобуття наук. ступеня доктора філос. наук. 09.00.03. Київ. 2016. 36 с.
4. Денисюк Н. Традиции и формирование личности. Минск: Изд-во БГУ, 1979. 136 с.
5. Етнокультурний центр Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
URL: http://www.pdm.org.ua/news/etnokulturniy-centr-rivnenskogo-pdm http:// www.
6. Зуєв С. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова). Дис. …на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства. 17.00.01. Суми, 2007. 208 с.
7. Коновалова А. До питання модернізації української культури в умовах глобалізації
URL: http://www.mari.kiev.ua/sites/default/files/inline-files/Suchasne%20Mistectvo_2-2005.pdf
8. Межуєв В. Діалог як спосіб міжкультурного спілкування в сучасному світі. Філософська думка. 2011. № 4. Сc. 90-101.
9. Пирс Ч.С. О знаках и категориях. Избранные произведения. Москва: Логос, 2000. 448 с.
10. Хархаліс У. М. Звичай, традиція, обряд, ритуал як форми відображення суспільних відносин. Мультиверсум. Філософський альманах. 2004. № 44. Сс. 22-34.
11. Шейко В. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) Т. 2. Харків: Основа, 2001. 398 с.
12. Этносы и этнические процессы. Памяти Р. Ф. Итса: Сб.ст. Москва: Восточная литература, 1993. 356 с.
13. Eisenstadt S.N. Tradition, Change, and Modernity. New York, Sydney, Toronto: John Wiley, 1973. 326 р.
14. General Guidelines to Safeguard Documentary Heritage.
URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000125637
Опубліковано
2022-06-30
Розділ
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ РОЗВІДКИ